Ochrana osobných údajov a GDPR

Zásady ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov

 

Zásady ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov

Článok I.

Základné princípy

Úlohou internetových stránok spoločnosti Personella je vytvárať pre našich užívateľov tie najkomfortnejšie, najbezpečnejšie a celkovo najlepšie podmienky bez ohľadu na to, či sa rozhodnete využiť naše služby za účelom vyhľadávania nových pracovných príležitostí na pracovných trhoch na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Írsku, Holandsku, UK, Belgicku, Taliansku a v ostatných krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo pri zabezpečovaní vhodného pracovného personálu vykonávajúceho opatrovateľské služby, služby asistencie v domácnosti, činnosti zdravotných sestier alebo výpomoc AU-PAIR asistentov a asistentiek. Tieto princípy platia rovnako pre jazykové služby, overené preklady, tlmočenie, vybavenie prídavkov na deti, vybavenie vrátenia daní z Nemecka, oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane a ostatných nami ponúkaných služieb. 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Preto sme sa pri tvorbe, zavádzaní a používaní nášho informačného systému a našej bezpečnostnej politiky ochrany osobných údajov riadili najmä nasledovnými princípmi:

 

 • Osobné údaje našich užívateľov možno spracúvať len zákonným spôsobom, spravodlivo, transparentne a vo vzťahu k Dotknutým osobám takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu ich základných práv v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako “Zákon č. 122/2013 Z. z.“), Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako “Zákon č. 18/2018 Z. z.“), Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (ďalej aj ako “Nariadenie GDPR“) a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie.[vychádzajúc z § 6 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. a) Nariadenia GDPR] 
 •  
 • Osobné údaje našich užívateľov sa môžu získavať len na konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné vykonať len na účely archivácie, na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, ktorými je Slovenská republika viazaná a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutých osoby podľa týchto predpisov. [vychádzajúc z § 7 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. [vychádzajúc z § 8 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. c) Nariadenia GDPR]
 • Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. [vychádzajúc z § 9 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. d) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa týchto predpisov. [vychádzajúc z § 10 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. e) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. [vychádzajúc z § 11 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR] 
 • Naša spoločnosť si je vedomá svojej zodpovednosti za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami a za dodržiavanie povinnosti tento súlad vedieť na požiadanie príslušných správnych orgánov preukázať. [vychádzajúc z § 12 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 2.  Nariadenia GDPR]
 • Pri spracúvaní osobných údajov našich užívateľov musia byť bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko rešpektované ich základné práva a slobody, najmä ich právo na ochranu osobných údajov. [vychádzajúc z Recitálu č. 1 Nariadenia GDPR] 
 • Právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. [vychádzajúc z Recitálu č. 4 Nariadenia GDPR] 
 • Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné, že sa získavajú, používajú, konzultujú alebo inak spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ako aj to, v akom rozsahu sa tieto osobné údaje spracúvajú alebo budú spracúvať. [vychádzajúc z Recitálu č. 22 Nariadenia GDPR] 
 • Osobné údaje sa majú spracúvať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zariadeniu používanému na spracúvanie, alebo neoprávnenému využitiu týchto údajov a zariadení. [vychádzajúc z Recitálu č. 39 Nariadenia GDPR] 
 • Aby bolo spracúvanie zákonné, osobné údaje by sa mali spracúvať na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom legitímnom základe, ktorý je stanovený v právnych predpisoch Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie. [vychádzajúc z Recitálu č. 40 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie osobných údajov by sa malo rovnako považovať za zákonné, ak je potrebné na účely ochrany záujmu, ktorý je zásadný pre život dotknutej alebo inej fyzickej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe životne dôležitom záujme inej fyzickej osoby by sa malo uskutočniť v zásade len vtedy, keď sa takéto spracúvanie zjavne nemôže zakladať na inom právnom základe. [vychádzajúc z Recitálu č. 46 Nariadenia GDPR] 
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi. [vychádzajúc z Recitálu č. 47 Nariadenia GDPR] 
 • Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov. Tým nie sú dotknuté všeobecné zásady prenosu osobných údajov v rámci skupiny podnikov podniku nachádzajúcemu sa v tretej krajine. [vychádzajúc z Recitálu č. 48 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov. [vychádzajúc z Recitálu č. 50 Nariadenia GDPR] 
 • Ak dotknutá osoba udelila súhlas alebo sa spracúvanie zakladá na práve Únie alebo práve členského štátu, ktoré predstavuje potrebné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti, najmä na ochranu dôležitých verejných záujmov, mal by mať prevádzkovateľ možnosť osobné údaje ďalej spracúvať bez ohľadu na zlučiteľnosť účelov. [vychádzajúc z Recitálu č. 51 Nariadenia GDPR] 
 • Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby. [vychádzajúc z Recitálu č. 51 Nariadenia GDPR] 
 • Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré si zasluhujú vyššiu ochranu, by sa mali spracúvať len na zdravotné účely, ak je to potrebné na dosiahnutie týchto účelov v prospech fyzických osôb a spoločnosti ako celku. [vychádzajúc z Recitálu č. 53 Nariadenia GDPR] 
 • Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie určené verejnosti alebo dotknutej osobe boli stručné, ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné, formulované jasne a jednoducho, a navyše ak je to vhodné, ľahko zrakovo vnímateľné. Takéto informácie by sa mohli poskytnúť v elektronickej podobe, napríklad pri oslovení verejnosti prostredníctvom webového sídla. [vychádzajúc z Recitálu č. 58 Nariadenia GDPR] 
 • Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Prevádzkovateľ by mal dotknutej osobe poskytnúť všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadnia konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú. Dotknutá osoba by okrem toho mala byť informovaná o existencii profilovania a následkoch takéhoto profilovania. [vychádzajúc z Recitálu č. 60 Nariadenia GDPR]
 • Nie je však potrebné povinnosť poskytovať informácie súvisiace so spracovaním dotknutej osobe, ak takéto informácie už má, ak zaznamenanie alebo poskytnutie osobných údajov je výslovne stanovené zákonom, alebo ak sa poskytnutie informácií dotknutej osobe ukáže ako nemožné alebo by si vyžiadalo vynaloženie neprimeraného úsilia. [vychádzajúc z Recitálu č. 62 Nariadenia GDPR] 
 • Prevádzkovateľ by mal použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a online identifikátormi. [vychádzajúc z Recitálu č. 64 Nariadenia GDPR] 
 • Dotknutá osoba by mala mať právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a „právo na zabudnutie“, ak uchovávanie takýchto údajov porušuje právne predpisy Slovenskej republiky a/alebo právne predpisy Európskej únie vzťahujúce sa na prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať, ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súlade s týmto nariadením z iných dôvodov. Ďalšie uchovávanie osobných údajov by však malo byť zákonné v prípadoch, keď je potrebné na uplatnenie slobody prejavu a práva na informácie, na plnenie zákonnej povinnosti, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na  účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. [vychádzajúc z Recitálu č. 65 Nariadenia GDPR] 
 • Pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody dotknutých osôb by sa mala stanoviť v závislosti od povahy, rozsahu, kontextu a účelov spracúvania. Riziko by sa malo posudzovať na základe objektívneho posúdenia, ktorým sa určí, či spracovateľské operácie obsahujú riziko alebo vysoké riziko. [vychádzajúc z Recitálu č. 76 Nariadenia GDPR]

Naši zodpovední pracovníci pravidelne vykonávajú a prehodnocujú odhad rizík a ich efektívne riadenie vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých užívateľov našich webových stránok. V spolupráci s odborníkmi sme na ochranu dôležitých aktív aplikovali široké spektrum bezpečnostných opatrení a prvkov, ktoré neustále prispôsobujeme  najnovším poznatkom a potrebám. Pri ich návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia prostredníctvom najmodernejších informačných technológií a chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením, respektíve zachovávať dôvernosť spracovaných údajov a bezodkladne identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia, pričom sa im budeme snažiť v maximálnej dostupnej miere predchádzať.

 

Článok II.

Definície pojmov

 

V rámci textu týchto zásad ochrany súkromia a ochrany spracúvania osobných údajov používame viacero odborných termínov. Určite nie je našim cieľom  zaťažovať Vás komplikovanou a náročnou terminológiou. Tak z hľadiska Vašej informovanosti ako aj z hľadiska spätnej kontrolovateľnosti týchto zásad je však vhodné, ak naše zásady budú priamo operovať s termínmi používanými slovenskými a európskymi právnymi predpismi, aby ste si kedykoľvek mohli skontrolovať ako je zadefinovaná ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov v týchto zásadách. Preto nižšie uvádzame zoznam definícií najdôležitejších odborných termínov a pojmov, s ktorými pracujeme v týchto zásadách.

 

 • Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len  „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • „Dotknutou osobou“ ste v prípade užívania našich webových stránok, elektronických alebo iných služieb práve Vy, pretože sa jedná o Vaše údaje, ktoré za účelom poskytovania a/alebo sprostredkovania dohodnutých služieb od Vás zbierame.
 • Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad  získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami; 
 • Obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti; 
 •  
 • Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 •  Za účelom zefektívnenia vyhľadávania vhodných kandidátov na výkon pracovných činností alebo na poskytovanie služieb v rámci pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a/alebo občianskoprávnych vzťahov pre našich záujemcov naša spoločnosť využíva v úvodným štádiách výberových procesov metódy profilovania kandidátov. Žiadne konečné rozhodnutie spôsobujúce vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek právnych povinností dotknutých osôb však nie je založené výlučne na automatizovaných metódach profilovania. 
 • Informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe; 
 • Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu; 
 • Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; 
 • Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;
 • Obchodní partneri“ sú obchodné spoločnosti, ktoré sa v rámci našej obchodnej spoločnosti podieľajú na poskytovaní našich služieb pre vás. 

 

Článok III.

Rozsah a účel spracovávaných osobných údajov

 

Rozsah vašich osobných údajov, ktoré zbierame, spracovávame, zodpovedá miere, v akej využívate naše služby, respektíve služby našich obchodných partnerov. Pri neprihlásenom, anonymnom užívateľovi prehliadajúcom si naše webové stránky budeme zbierať úplne iný rozsah osobných údajov ako pri užívateľovi našich služieb, s ktorým sa dohodneme, že pre neho vyhľadáme a zabezpečíme vhodný opatrovateľský personál, ktorý mu bude poskytovať opatrovateľské služby rešpektujúce a zodpovedajúce jeho zdravotnému stavu alebo pri užívateľovi, s ktorým bude dojednané, že pre neho budeme vyhľadávať vhodné pracovné príležitosti vo výrobnom priemysle.

Nižšie uvádzame základné kategórie užívateľov našich služieb a rozsahy ich osobných údajov, ktoré sú u nich spracovávané.

 

1. Neregistrovaný užívateľ našich webových stránok 

Aj keď nie ste registrovaní užívateľ našich webových stránok, môžeme zhromažďovať určité informácie o Vašej návšteve automaticky, pomocou súborov Cookies (o nich viac nižšie), webových majákov a logov webových serverov. Informácie, ktoré môžeme takto zhromažďovať, zahŕňajú IP adresu, jedinečný identifikátor Vášho zariadenia, prostredníctvom ktorého si prehliadate naše stránky, charakteristiku Vášho prehliadača, charakteristiku Vášho zariadenia, operačný systém, predvoľby jazyka, odkazujúce adresy URL, informácie o úkonoch vykonaných na našich webových stránkach, dátumy a časy Vašich návštev na našich webových stránkach a iné štatistiky ich používania.

„Webový maják“ spravidla predstavuje malý transparentný obrázok, ktorý majiteľom webových stránok pomáha sledovať aktivitu ich návštevníkov. Webové majáky môžu majiteľom webových stránok zaslať informácie v formáte súborov Cookies ako napríklad, či email s webovým majákom bol otvorený alebo nie. Pomocou týchto automatických zhromaždovacích metód môžeme získať dáta o odkazoch a iných obsahových prvkoch našich webových stránok, ktoré užívatelia našich webových stránok otvárajú.  

Keď návštevníci našich webových stránok prechádzajú jednotlivými sekciami, zhromažďujú sa o nich ukladajú záznamy o ich akciách. Určité dátové prvky, ktoré sú o nich automaticky zhromaždené, ako napríklad informácie o ich prehliadačoch, sú potom spájané s inými informáciami, ktoré sú o nich získané.

Poskytovatelia aplikácií, nástrojov, widgetov a pluginov tretích strán na našich webových stránkach, napríklad nástrojov pre zdieľanie na sociálnych sieťach, môžu tiež o Vašej interakciu s týmito funkciami zhromažďovať informácie automatizovanými prostriedkami. Tieto informácie sú zhromažďované priamo poskytovateľovi týchto funkcií a podliehajú zásadám alebo oznámením týkajúcim sa ochrany súkromia týchto poskytovateľov. Podľa platných právnych predpisov nie je naša spoločnosť zodpovedná za to, ako títo poskytovatelia s informáciami nakladajú.

Súbory Cookies

Aby sme zaistili Vašu najlepšiu možnú užívateľskú skúsenosť, stabilitu a rýchlosť našich webových stránok ako aj bezpečnosť Vašich užívateľských účtov a zoptimalizovali naše služby pre Vás, používame na našich webových stránkach súbory Cookies.

Súbory Cookies sú drobnými súbormi uloženými na Vašom prehliadajúcom zariadení (počítač, mobil, tablet, a pod.), ktoré umožňujú fungovanie našich webových stránok. Súbory Cookies umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie, zabezpečiť Váš prístup na naše stránky alebo zistiť, keď sa niekto pokúsi pristúpiť do Vášho účtu z iného zariadenia. Súbory Cookies môžu byť použité na rôzne účely. Môžu Vás rozpoznať pri návšteve nášho webu, zapamätať si vaše nastavenia a poskytovať vám prispôsobené prostredie podľa Vašich nastavení. Súbory Cookies tiež zvyšujú bezpečnosť a rýchlosť vášho používania našich stránok.

Súbory Cookies používame na našich webových stránkach a v mobilných aplikáciách. Akýkoľvek prehliadač, na ktorom sa načítajú tieto stránky, stiahne naše súbory Cookies. Súbory Cookies, ktoré používame, možno rozdeliť na trvalé a jednorazové.

Trvalé súbory Cookies nám umožňujú Vás rozpoznať ako existujúceho užívateľa, takže je pre Vás jednoduchšie vrátiť sa na naše webové stránky a využívať služby a funkcie našich webových stránok bez opätovného prihlásenia sa. Keď sa prihlásite, trvalé súbory Cookies zostanú vo Vašom prehliadači a v prípade, že sa opätovne vrátite na náš web, budú znovu načítané.

Jednorazové súbory Cookies sa ukladajú len po dobu trvania individuálnej komunikácie s našimi webovými stránkami ako napr. jedna návšteva nášho webu alebo jedno spustenie prehliadača.

Súbory Cookies nám zároveň pomáhajú zistiť, ako fungujú naše webové stránky v rôznych lokalitách a pochopiť nám, akým spôsobom máme ďalej vylepšovať naše služby a funkcie alebo Váš prístup na naše stránky z iných webov a z rôznych aplikácií a zariadení.

V prípade, že nechcete, aby sme používali súbory Cookies počas Vašich návštev našich webových stránok, môžete niektoré z nich vypnúť v nastaveniach Vášho prehliadača.

Dovolíme si Vás však upozorniť, že bez súborov Cookies nemusia naše webové stránky a/alebo iné služby fungovať správne. Ak budete naďalej používať naše webové stránky a webové a mobilné aplikácie bez toho, že by ste zmenili nastavenia Vášho prehliadača, budeme predpokladať, že súhlasíte s prijímaním všetkých súborov Cookies z našich webových stránok, respektíve s používaním obdobných technológií za účelmi popísanými v týchto zásadách.

 

2. Registrovaný užívateľ našich webových stránok

V prípade, že sa rozhodnete využiť širokú škálu našich služieb, ktoré sú rezervované pre registrovaných užívateľov našich webových stránok pri samotnej registrácii budú od Vás zozbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • telefónne číslo
 • registračná emailová adresa
 • národnosť
 • adresa pobytu v rozsahu – obec / mesto, štát

V rámci užívateľského účtu, ktorý si vytvoríte, na našej webovej stránke môžu byť spracovávané, v prípade Vášho dobrovoľného nahratia / uvedenia aj nasledovné osobné údaje:

 • fotografia
 • informácie o pracovnoprávnych alebo obchodnoprávnych ponukách, ktoré ste si uložili

Osobné údaje uvedené v bodoch 1) a 2) budú zbierané a spracovávané na nasledujúce účely:

 1. Aby sme pre Vás zabezpečovali poskytovanie služieb, ktoré očakávate, v tej najvyššej kvalite.
 2. Aby sme čo najlepšie prispôsobili obsah našich webových stránok, ponúk a iných odosielaných informácií podľa Vašich preferencií.
 3. Aby sme adresne odpovedali na Vaše otázky alebo požiadavky v prípade, že nás budete kontaktovať.
 4. S Vaším ďalším súhlasom môžu by použité ako Vaše kontaktné údaje za účelom poskytovania priameho marketingu. T. j. aby sme Vás tým najvhodnejším spôsobom (emailovými správami, cez sociálne siete, telefonicky, SMS správami, písomne alebo inými vhodnými komunikačnými prostriedkami) informovali o našich službách, produktoch a akciách alebo zmenách, ktoré by Vás mohli zaujímať.
 5. Aby ste nám pomohli vytvárať, vydávať a zlepšovať obsah našich webových stránok a služby, ktoré budú pre Vás čo najužitočnejšie a najrelevantnejšie.
 6. Aby sme zabezpečili, že obsah poskytovaný prostredníctvom týchto webových stránok Vám bude prezentovaný tým najvhodnejším spôsobom vzhľadom na Vaše technické vybavenie,
 7. Aby sme ďalej rozvíjali a zlepšovali naše webové stránky a systémy s cieľom Vám lepšie slúžiť. To sa bude vzťahovať najmä na nové IT systémy a procesy. Vaše informácie môžu byť v takom prípade použité pri testovaní nových IT technológií a procesov, pri ktorých nie je možné alebo vhodné používať modelové dáta.
 8. Na účel vykonávania analytického výskumu týkajúceho sa našej klientskej a kandidátskej základne, a to najmä vo vzťahu k obsahu webových stránok a službám, o ktoré prejaví záujem,
 9. Za účelom prešetrenia akýchkoľvek sťažností a/alebo bezpečnostných incidentov,
 10. Za účelom dodržiavania povinnosti poskytovať súčinnosť súdom, správnym, orgánom činným v trestnom konaní a akýmkoľvek iným orgánom, vo vzťahu ku ktorým sme tak povinní učiniť v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo právnych predpisov Európskej únie a iných právnych povinností.


3. Užívateľ našich služieb spočívajúcich vo vyhľadávaní vhodných pracovnoprávnych a/alebo obchodnoprávnych príležitostí

Jednou zo skupín užívateľov, ktorá bude mať nepochybne najväčší prínos z využívania našich webových stránok a/alebo ostatných služieb, sú nepochybne užívatelia, ktorí navštívia naše webové stránky a/alebo nadviažu spoluprácu s našou spoločnosťou alebo s našimi obchodnými partnermi za účelom vyhľadania nových pracovnoprávnych príležitostí (príležitosti na uzatváranie pracovných pomerov na základe pracovných zmlúv, príležitosti na uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov zakladaných dohodami o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru) a občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych príležitostí na poskytovanie služieb (príležitosti na uzatváranie obchodných zmlúv v postavení SZČO / živnostníka, respektíve vlastníka obdobného oprávnenia v iných členských štátoch Európskej únie s koncovým objednávateľom Vami poskytovaných služieb).

Na to, aby sme Vám dokázali poskytnúť priamo alebo prostredníctvom našich obchodných partnerov služby ako:

 1. Sprostredkovanie príležitostí na výkon pracovných činností v rámci pracovného, iného pracovnoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu zodpovedajúcich Vašim požiadavkám, zručnostiam, vedomostiam, pracovným skúsenostiam a iným kvalifikačným predpokladom.
 2. Prezentovanie a propagovanie Vašej osoby, Vášho profilu a informácii o Vás u záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) s cieľom sprostredkovania tých najvhodnejších pracovnoprávnych a obchodnoprávnych / občianskoprávnych príležitostí pre Vás.
 3. Vaše priebežné kontaktovanie za účelom Vášho informovania o aktuálnych ponukách zodpovedajúcich Vašim požiadavkám a kvalifikačným predpokladom.
 4. Preverenie Vašich jazykových znalostí.
 5. Navrhnutie, zoštylizovanie a vyhotovenie profesionálneho životopisu záujemcu s fotodokumentáciou za účelom Vašej prezentácie a propagácie u záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov).
 6. Príprava, spracovanie a kontrola dokumentov potrebných k založeniu pracovného, obdobného pracovnoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu medzi Vami a záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov), ako aj všetkých ostatných dokumentov potrebných k Vášmu vycestovaniu za účelom poskytovania dohodnutých plnení tretím osobám.
 7. Zabezpečovanie ubytovania v čase, keď budete poskytovať dojednané pracovné činnosti alebo služby sprostredkovaným koncovým užívateľom, respektíve objednávateľom Vašich pracovných činností alebo služieb  (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov), v prípadoch, na ktorých sa s nami alebo s našimi obchodnými partnermi dohodnete.
 8. Zabezpečenie alebo organizovanie prepravy v prípadoch, na ktorých sa s nami alebo s našimi obchodnými partnermi dohodnete.
 9. Sprostredkovanie cestovného /alebo úrazového poistenia, ak to takéto bude potrebné.
 10. Pridelenie personálneho manažéra, ktorý Vám bude poskytovať osobnú asistenciu počas celej doby trvania Vašej zmluvnej spolupráce s našou spoločnosťou a/alebo s našimi obchodnými partnermi pri Vašich všetkých podstatných úkonoch (výber objednávateľa Vašich pracovných činností / služieb, uzatváranie zmluvy, organizácia Vášho vycestovania vycestovanie za účelom poskytovania plnení, ktoré si s objednávateľmi dohodnete, organizovanie návratov z pracovných ciest, atď.).
 11. Pridelenie personálneho konzultanta/ov (koordinátora/ov) poskytujúceho poradenstvo v jazyku, na ktorom sa s nami alebo s našimi partnermi dohodnete (spravidla jazyk štátu Vášho pobytu).
 12. Poskytovanie asistenčných služieb pri komunikácii medzi Vami a záujemcami alebo objednávateľmi Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) a/alebo ich ďalšími klientmi (taktiež príjemcami Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) a prispievanie k vyriešeniu a/alebo urovnaniu akýchkoľvek sporov.
 13. Poskytovanie osobného poradenstva a konzultácií na pracovisku našej spoločnosti a/alebo na pracoviskách vybraných obchodných partnerov našej spoločnosti alebo prostredníctvom telefónnej linky.
 14. poskytovanie asistencie pri predčasnom ukončovaní Vášho pôsobenia u o záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (t.j. príjemcom Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) a zabezpečenie náhrady za Vás za účelom zabezpečenia Vašej plynulej a rýchlej výmeny,
 15. Bezodkladné vyhľadanie náhradnej príležitosti na výkon pracovných činností / poskytovanie služieb pre Vás v prípade predčasného ukončenia predchádzajúcej príležitosti sprostredkovanej našou spoločnosťou alebo našimi obchodnými partnermi.
 16. Bezplatné poskytovanie nezáväzného právneho poradenstva a poradenstva z oblasti mzdovej agendy v záležitostiach týkajúcich sa sprostredkovaných príležitostí pre Vás.
 17. Pravidelný výkon kontroly záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) za účelom preverenia dodržiavania pracovných podmienok, respektíve podmienok poskytovania služieb záujemcom, ako aj ďalších dohodnutých podmienok pôsobenia záujemcu u objednávateľov práce.
 18. Pravidelné vedenie obchodných jednaní so záujemcami alebo objednávateľmi Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí môžu byť príjemcami Vašich vybraných spracovaných osobných údajov) za účelom vyjednania čo najvýhodnejších pracovných a mzdových podmienok, respektíve podmienok odmeňovania záujemcu a ďalších benefitov pre Vás.
 19. Sprístupnenie pravidelne dopĺňaného a aktualizovaného zoznamu vhodných pracovných a/alebo obchodných ponúk pre Vás.
 20. Poskytovanie prehľadov o aktuálnom vývoji na pracovných trhoch vo vybraných členských štátoch EU za účelom Vášho oboznámenia sa s Vašimi možnosťami pri uplatňovaní sa na týchto pracovných trhoch, 
 21. zaobstaranie úradných a/alebo neúradných prekladov vybraných dokumentov potrebných k výkonu dohodnutých plnení pre záujemcov alebo objednávateľov Vašich pracovných činností alebo služieb (ktorí budú mať zároveň postavenie príjemcov Vašich vybraných spracovaných osobných údajov).
 22. Vaše zastupovanie v komunikácii s vybranými úradmi, inštitúciami alebo inými tretími osobami v prípadoch, kedy sa na tom s nami alebo s našimi obchodnými partnermi dohodnete.
 23. Archivácia a prehľadné spracovanie informácií a dokumentov, ktoré nám poskytnete s možnosťou vyhotovovať si z nich odpisy a výpisy, dať si preposielať kópie alebo sa dohodnúť na prenose Vaši osobných údajov v zmysle Článku 20 Nariadenia č. 2016/679/ES.
 24. Vaše pravidelné informovanie o nových benefitoch poskytovaných našou spoločnosťou alebo našimi obchodnými partnermi.
 25. Akékoľvek iné osobitné služby, na poskytovaní ktorých pre Vás sa dohodnete s našou spoločnosťou alebo s našimi obchodnými partnermi.

 

potrebujeme od Vás množstvo Vašich osobných údajov. Konkurenčné prostredie medzi záujemcami o nové pracovné ponuky, respektíve záujemcami – živnostníkmi hľadajúcmi nových klientov, je natoľko rozvinuté a dynamické, že mnohokrát rozhodujú o výbere vhodného uchádzača aj tie najmenšie detaily o jeho osobných a fyzických vlastnostiach, kvalifikačných predpokladoch, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, vzdelaní, jazykovej vybavenosti a vo vybraných situáciách aj o jeho vhodnosti z hľadiska jeho zdravotného stavu.

Spolu s našimi obchodnými partnermi máme mimoriadny záujem vyhľadávať pre Vás a ponúkať Vám iba tie najlepšie a najvhodnejšie pracovnoprávne a/alebo obchodnoprávne ponuky, ktoré budú čo najlepšie zodpovedať Vašim požiadavkám a kvalifikačným predpokladom. Zároveň ale máme rovnako veľký záujem a zodpovednosť zabezpečovať pre našich klientov ten najlepší a najvhodnejší pracovný personál na výkon pracovných činností alebo poskytovanie služieb, a to tak, aby sme dodaním nevhodného, nespôsobilého alebo inak nepripraveného personálu neohrozili zdravie, bezpečnosť, majetok alebo akékoľvek iné hodnoty a práva klientov, ktorým sprostredkujeme a odporučíme, aby využili práve Vami ponúkané pracovné činnosti alebo služby, budú od Vás zbierané Vaše osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek našich klientov zaujímajúcich sa typy pracovných činností / služieb, ktoré ponúkate, najviac však v nasledovnom rozsahu:     

 

 • fotografia tváre
 • fotografia celej postavy
 • Vaše vyjadrenia a názory k výkonu rôznych druhov pracovných činností, o ktoré prejavíte záujem
 • Vaše vyjadrenia a názory k Vašim predchádzajúcim pracovným skúsenostiam
 • Vaše popisy, vyjadrenia a názory slúžiace k Vašej vlastnej charakteristike
 • národnosť
 • etnikum
 • štátna príslušnosť/ti
 • pohlavie
 • akademické tituly, hodnosti
 • dátum narodenia
 • miesto narodenia (ulica, mesto, PSČ)
 • meno
 • priezvisko
 • vek
 • výška
 • hmotnosť
 • konfekčná veľkosť pracovného oblečenia / odevov (tričko, nohavice, obuv)
 • rodinný stav
 • vierovyznanie
 • počet detí (počet školopovinných detí, počet detí s vyživovacou povinnosťou)
 • vybrané informácie o Vašom zdravotnom stave – alergie, chronické choroby, užívané lieky
 • informácie o fajčiarskych návykoch
 • informácie o vodičských oprávneniach, ktorými disponujete
 • informácie o súčasnom a predchádzajúcich zamestnaniach (súčasní a predchádzajúci zamestnávatelia, názvy a popisy pracovných pozícií, formy pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, miesto výkonu práce, doba trvania pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov, pri opatrovateľských činnostiach – informácie o predchádzajúcich opatrovaných osobách, referencie, hodnotenia)
 • informácie o aktívnych a predchádzajúcich živnostenských a obdobných oprávneniach
 • informácie o registrácii a evidovaní na úrade práce / obdobných inštitúciách (vrátane informácie, že dotknutá osoba nie je registrovaná)
 • informácie materskej / rodičovskej dovolenke
 • informácie o poberaní starobného dôchodku
 • informácie o Vašej spôsobilosti na vstup do pracovnoprávnych vzťahov podporovaných v rámci aktívnych opatrení trhu práce (zdravotné postihnutia, 1. zamestnanie, vek do 29 rokov, práca v materstve a pod.)
 • adresa Vášho trvalého bydliska / pobytu
 • adresa Vášho prechodného bydliska / pobytu
 • korešpondenčná adresa
 • telefónne číslo/a
 • emailová adresa/y
 • Facebook účet / kontakt
 • Twitter účet / kontakt
 • Linked-in účet / kontakt
 • Vaša pripravenosť na výkon práce / začať s poskytovaním služieb
 • Vami vyhľadávané formy zamestnania / výkonu pracovných alebo iných ekonomických činností
 • Záznamy o Vašich návštevách našich pracovísk alebo pracovísk našich obchodných partnerov
 • Záznamy o Vašich návštevách našich webových stránok
 • Informácie o Vašom vzdelaní (dosiahnuté stupne vzdelania, študijné odbory / programy, doba trvania štúdia, vzdelávacia inštitúcia, doklady o dosiahnutých stupňoch vzdelania)
 • Informácie o Vašich jazykových znalostiach (ovládané jazyky, absolvované jazykové skúšky, certifikáty)
 • Informácie o Vašich vlastnostiach, zručnostiach a iných povahových črtách poskytnuté prostredníctvom vlastnej charakteristiky alebo charakteristiky realizovanej tretími osobami
 • Informácie o Vašich zmluvných vzťahoch s našou spoločnosťou a/alebo s našimi obchodnými partnermi
 • Stručné záznamy o našej komunikácii s Vami (osobne, telefonicky, SMS – správami, elektronicky)
 • informácie o záznamoch disciplinárnych opatrení vykonaných voči dotknutej osobe
 • Informácie o Vašich blízkych / kontaktných osobách v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., emailová adresa, rodinný stav – naša spoločnosť bude oprávnená vyzvať Vás, aby ste preukázali súhlas takejto kontaktnej osoby s poskytovaním jej osobných údajov,
 • akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom odoslania alebo sprístupnenia Vašich životopisov, motivačných listov, žiadostí, prihlášok, osobných dokladov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a certifikátov a potvrdení preukazujúcich Vašu kvalifikáciu alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti.

Vaše vyššie uvedené osobné údaje budú za účelmi uvedenými vyššie zbierané nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom dotazníkov, ktoré Vám budú odovzdané pri návšteve pobočky našej spoločnosti alebo odoslané elektronicky, prípadne poštou,
 • prostredníctvom informácii, ktoré uvediete pri registrácii a ďalšom využívaní Vášho užívateľského účtu zriadeného na našich webových stránkach,
 • prostredníctvom zápisov/zápisníc vedených na základe uskutočnených osobných pohovorov, ktoré s Vami vykonali poverení pracovníci našej spoločnosti alebo našich obchodných partnerov,
 • prostredníctvom informácií, ktoré nám poskytnete telefonicky, respektíve prostredníctvom SMS správ,
 • prostredníctvom informácií, ktoré nám poskytnete elektronicky, a to najmä, ale nie výlučne emailom, prostredníctvom online dotazníka/ov, chatu/ov, nástrojov elektronické konferenčné hovory a/alebo video-hovory (Skype a pod.),
 • prostredníctvom interakcií s našou spoločnosťou, respektíve s našimi obchodnými partnermi a našimi zamestnancami, respektíve zamestnancami našich obchodných partnerov cez nástroje sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Linked-in, a pod.),
 • prostredníctvom interakcií s našou spoločnosťou alebo našimi obchodnými partnermi a našimi zamestnancami, respektíve zamestnancami našich obchodných partnerov na náborových podujatiach a akciách organizovaných našou spoločnosťou, respektíve obchodnými partnermi našej spoločnosti,
 • spracovaním Vašich dokumentov, ktoré nám poskytnete, a to najmä, ale nie výlučne životopisov, motivačných listov, žiadostí, prihlášok, osobných dokladov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a certifikátov a potvrdení preukazujúcich Vašu kvalifikáciu alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti.

 

4. Užívateľ našich služieb spočívajúcich vo vyhľadávaní vhodného personálu na poskytovanie opatrovateľských služieb a služieb osobnej asistencie

Ďalšou významnou skupinou užívateľov čerpajúcou významné výhody vyplývajúce zo spolupráce s našou spoločnosťou sú užívatelia našich webových stránok, respektíve našich služieb v postavení opatrovaných osôb alebo ich zástupcov vyhľadávajúcich vhodné formy poskytovania opatrovateľských služieb a služieb osobnej asistencie a k nim prislúchajúci opatrovateľský personál.

V prípade, že sa na nás obrátite s požiadavkou o zabezpečenie vhodného personálu schopného poskytovať Vám alebo iným Vami určeným osobám opatrovateľské služby, asistenčné služby v domácnosti alebo činnosti zdravotných sestier, prípadne výpomoc asistentiek au-pair, zahŕňajúce podľa potrieb a zdravotného stavu opatrovaných osôb, najmä, ale nie výlučne, nasledovné činnosti:

 1. pomoc pri obliekaní / vyzliekaní, obliekanie / vyzliekanie korzetu,
 2. odobratie / nasadenie protézy,
 3. kúpanie / sprchovanie,
 4. pomoc pri mobilizácii (pomoc pri vstávaní, líhaní, chôdzi),
 5. pomoc pri imobilite (polohovanie, prenos pacient z postele na vozíček a späť, hygiena na posteli, manipulácia so zdvíhacím zariadením), 
 6. príprava jedál (varenie, pečenie),
 7. doprovod na toaletu / pomoc s toaletou,
 8. pranie, žehlenie, upratovanie, čistenie, umývanie okien a iné domáce práce,
 9. práca v záhrade, odpratávanie snehu,
 10. meranie teploty, tlaku a iných indikátorov zdravotného stavu opatrovaných osôb,
 11. písanie záznamov o opatrovanej osobe, udržiavanie aktuálnych údajov o jej stave 
 12. umývanie, ústna hygiena, intímna hygiena ,
 13. podávanie liekov, 
 14. chodenie na prechádzky, 
 15. robenie spoločnosti, 
 16. nakupovanie, 
 17. krémovanie, 
 18. pomoc pri jedení/kŕmení, 
 19. kontrola pitného režimu, 
 20. príprava a podávanie liekov,
 21. branie vzoriek pacienta (vrátane skúšobných),
 22. cvičenie,
 23. pamäťové / stimulačné cvičenia,
 24. pomoc pri orientácii,
 25. pomoc pri každodenných činnostiach,
 26. motivovanie pacienta,
 27. eliminácia stresových situácii,
 28. výmena plienok,
 29. výmena inkontinenčných vložiek,
 30. aplikácia urinálneho kondómu,
 31. podanie močovej fľaše,
 32. dezinfekcia, dezinfekcia kanyly, výmena podloženia, odsávanie hlienov,
 33. podávanie kyslíka,
 34. paliatívna starostlivosť,
 35. preväzovanie rán,
 36. ošetrovanie dekubitov,
 37. akékoľvek obdobné činnosti smerujúce k ochrane, údržbe, náprave, zlepšeniu alebo kontrole zdravotného stavu, na ktorých sa naša spoločnosť, respektíve naši obchodní partneri s dotknutou osobou a/alebo jej zástupcami dohodnú,

budeme potrebovať od Vás, respektíve od opatrovaných osôb udelenie oprávnenia na zbieranie a spracovávanie množstva citlivých osobných údajov, vrátane biometrických údajov, respektíve údajov týkajúcich sa zdravotného stavu. Preto budú v závislosti od povahy a rozsahu Vami objednávaných služieb od Vás / iných dotknutých osôb v postavení pacientov prijímajúcich služby našej spoločnosti a/alebo našich obchodných partnerov, zbierané v nevyhnutnom rozsahu najmä, ale nie výlučne nasledovné osobné údaje:  

 • meno,
 • priezvisko,
 • emailová adresa/y (na odosielanie profilov vhodných kandidátov na výkon/poskytovanie opatrovateľských činností),
 • emailová adresa/y (na odosielanie faktúr za dodané služby),
 • charakteristika Vašej objednávky (dĺžka trvania objednávaných služieb a možnosti ich predlžovania /skracovania, formy poskytovania starostlivosti – 24 hodinová starostlivosť, práca v domove dôchodcov, hodinová starostlivosť, cenové a platobné podmienky objednávaných a/alebo dohodnutých služieb),
 • evidencia úhrad zo strany osoby objednávajúcej opatrovateľské služby,
 • informácie o vhodnej kontaktnej osobe odlišnej od opatrovaného pacienta, a to najmenej v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu, štát, pobytu emailová adresa/y tel. číslo/a – naša spoločnosť bude oprávnená vyzvať Vás, aby ste preukázali súhlas takejto kontaktnej osoby s poskytovaním jej osobných údajov,
 • adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo miesta, kde sa osoba, ktorej majú byť poskytované opatrovateľské služby zdržiava,
 • telefónne číslo/a opatrovanej osoby alebo jej zástupcu,
 • archivácia všetkých zmluvných dokumentov, ktoré naša spoločnosť uzatvorí s objednávateľom opatrovateľských služieb,
 • archivácia dokumentov, prostredníctvom, kt. došlo k ukončeniu zmluvnej spolupráce s objednávateľom opatrovateľských služieb,
 • informácia o ubytovacích priestoroch, ktoré budú poskytnuté opatrovateľskému personálu v čase poskytovania dohodnutých opatrovanej osobe (povaha ubytovania – dom/byt/hotel/ubytovňa/a pod., počet izieb, samostatná izba pre opatrovateľov, informácie o možnostiach internetového pripojenia, televízie, WC, kúpeľni v domácnosti, ktorej je dotknutá osoba súčasťou),
 • informácie o počte členov domácnosti, ktorej je opatrovaná osoba súčasťou a popis ich vzťahov k dotknutej osobe – príbuzenský vzťah, pracovný vzťah,
 • informácie o okolitom prostredí opatrovanej osoby,
 • záznam o dohodnutých finančných a nefinančných benefitoch, ktoré boli dohodnuté pre poskytovateľa opatrovateľských služieb a/alebo jeho zamestnancov poskytujúcich opatrovateľské a asistenčné činnosti dotknutej opatrovanej osobe,
 • informácie o potrebných a/alebo poskytovaných pracovných pomôckach pre pracovníkov poskytujúcich opatrovateľské a/alebo asistenčné služby opatrovanej osobe,
 • informácie o osobných životných návykoch opatrovanej dotknutej osoby (spánok, voľnočasové aktivity, záľuby, návyky),
 • informácie o doplnkovej externej zdravotnej a/alebo ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je / bude poskytovaná opatrovanej osobe súčasne alebo paralelne popri opatrovateľských a/alebo asistenčných službách poskytovaných našou spoločnosťou alebo našimi obchodnými partnermi (napr. fyzioterapeut, logopéd, upratovacia služba, lekár, a pod.) a činnostiach, ktoré opatrovanej dotknutej osobe poskytuje,
 • informácie o zdravotnom stave opatrovanej osoby (alergie, choroby, postihnutia, zdravotné defekty, poranenia a iné lekárske diagnózy diagnostikované dotknutej opatrovanej osobe),
 • informácie o základných opatrovateľských činnostiach, ktoré si vyžaduje / bude vyžadovať zdravotný stav opatrovanej osoby (podávanie liekov, opatrovateľské a ošetrovateľské úkony, merania, sprievodné činnosti, administratívne činnosti, a pod.),
 • informácie o úkonoch mobilizácie, ktoré si vyžaduje / bude vyžadovať zdravotný stav opatrovanej osoby (pomoc pri líhaní, vstávaní, chôdzi. polohovaní, a pod.),
 • informácie o úkonoch pomoci pri používaní toalety a pomôckach na toaletu, ktoré si vyžaduje / bude vyžadovať zdravotný stav opatrovanej osoby (výmena plienok, katétra, vrecka, a pod.),
 • informácie o úkonoch osobnej hygieny, ktoré si vyžaduje / bude vyžadovať zdravotný stav opatrovanej osoby (umývanie vlasov, rúk, tela, strihanie, kúpanie, dezinfekcia, dodržiavanie hygienických návykov, a pod.),
 • informácie o úkonoch spojených s obliekaním / obliekaním zdravotných pomôcok, ktoré si vyžaduje / bude vyžadovať zdravotný stav opatrovanej osoby (obliekanie / vyzliekanie oblečenia, korzetov, nasadzovanie protéz, ortéz, a pod.),
 • informácie o úkonoch spojených s prípravou a/alebo zabezpečovaním stravovania pre opatrovanú osobu (požiadavky na pečenie, varenie, informácie o osobitných diétach, podávanie PEG sondy a pod.),
 • informácie o požadovaných úkonoch spojených so starostlivosťou o domácnosť, ktorej súčasťou je opatrovaná osoba (upratovacie a umývacie práce, opravy / nahlasovanie opráv, čistenie okien, odhŕňanie snehu a pod.),
 • informácie o požadovaných formách asistencie pri voľnočasových aktivitách dotknutej opatrovanej osoby (doprovod pri prechádzkach, návštevách, návštevách bohoslužieb, predčítanie, tlmočenie, a pod.),
 • informácie o požiadavkách opatrovanej dotknutej osoby / jej zástupcov na opatrovateľský personál (kvalifikácia, vzdelanie, pohlavie, vek, jazykové znalosti, fajčiarske návyky, absolvovanie kurzov, národnosť, zručnosti a znalosti, a pod.),
 • záznamy o opatrovateľskom personáli, ktorý bol/bude vyslaný k opatrovanej dotknutej osobe.

 

Zjednodušene povedané, v tak citlivej oblasti, akou je poskytovanie služieb opatrovateľskej starostlivosti, asistencie v domácnosti, služieb au-pair a/alebo služieb poskytovaných zdravotnými sestrami osobám odkázaným na tieto formy starostlivosti si nemôžeme dovoliť zanedbať žiadny detail týkajúci sa Vášho zdravotného stavu, ktorý by mohol mať vplyv na Vaše potreby a/alebo na rozsah, priebeh a charakter nami poskytovaných služieb. Preto musíme poznať Váš zdravotný stav veľmi podrobne. 

Vaše vyššie uvedené osobné údaje budú za účelmi uvedenými v bodoch 1. – 37. bodu 4) zbierané nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom dotazníkov, ktoré Vám budú odoslané elektronicky a/alebo poštou,
 • prostredníctvom informácii, ktoré uvediete pri registrácii a ďalšom využívaní Vášho užívateľského účtu zriadeného na našich webových stránkach,
 • prostredníctvom zápisov/zápisníc vedených na základe uskutočnených osobných pohovorov, ktoré s Vami vykonali poverení pracovníci našej spoločnosti alebo našich obchodných partnerov,
 • prostredníctvom informácií, ktoré nám poskytnete telefonicky, respektíve prostredníctvom SMS správ,
 • prostredníctvom informácií, ktoré nám poskytnete elektronicky, a to najmä, ale nie výlučne emailom, prostredníctvom online dotazníkov, chatu, nástrojov elektronické konferenčné hovory a/alebo video-hovory (Skype a pod.),
 • prostredníctvom interakcií s našou spoločnosťou, respektíve s našimi obchodnými partnermi a našimi zamestnancami, respektíve zamestnancami našich obchodných partnerov, cez nástroje sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Linked-In, a pod.),
 • prostredníctvom interakcií s našou spoločnosťou alebo našimi obchodnými partnermi a našimi zamestnancami, respektíve zamestnancami našich obchodných partnerov na náborových podujatiach a akciách organizovaných našou spoločnosťou, respektíve obchodnými partnermi našej spoločnosti,
 • spracovaním Vašich dokumentov, ktoré nám poskytnete, a to najmä, ale nie výlučne životopisov, motivačných listov, žiadostí, prihlášok, osobných dokladov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a certifikátov a potvrdení preukazujúcich Vašu kvalifikáciu alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti,
 • postúpením Vašich osobných údajov od oprávnených a poverených tretích osôb, ktoré už Vaše osobné údaje za účelom poskytovania, zabezpečenia alebo vyhľadania objednávaných opatrovateľských služieb, služieb asistencie v domácnosti, služieb au-pair alebo služieb zdravotných sestier spracúvajú a sú oprávnené postupovať tieto Vaše osobné údaje našej spoločnosti a/alebo našim obchodným partnerom.

 

Článok IV.

Doba spracovávaných osobných údajov

 

Doba, po ktorú budeme Vaše osobné údaje spracovávať a uchovávať bude priamo závisieť od rozsahu našich služieb, ktoré budete využívať. V zásade však možno povedať, že Vaše osobné údaje budeme v nevyhnutnom rozsahu uchovávať najmenej po dobu, kým budete preukázateľne prejavovať záujem o naše služby (používanie našich webových stránok, prihlasovanie sa do Vášho užívateľského konta, pretrvávanie občianskoprávnych, obchodnoprávnych alebo pracovnoprávnych vzťahov s našou spoločnosťou) a kým neuplynú všetky zákonné správne (napr. povinnosti zamestnávateľa viesť evidenciu o svojich a zamestnancoch po zákonom predpísanú dobu vo vzťahu k zdravotnému a/alebo sociálnemu poisteniu), občianskoprávne, obchodnoprávne alebo pracovnoprávne lehoty (napr. premlčanie nárokov) vyplývajúce z úkonov, ktoré ste vo vzťahu k našej spoločnosti vykonali alebo ktoré vykonala naša spoločnosť vo vzťahu k Vám.

 

Článok V.

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov príjemcom a tretím osobám

 

Podmienky a rozsah poskytovania Vašich osobných údajov sú plne závislé na rozsahu našich služieb, ktoré sa rozhodnete využívať.

1. Neregistrovaný užívateľ našich webových stránok 

V prípade, že si iba ako neregistrovaný užívateľ prehliadate naše webové stránky, anonymizované údaje uvedené v Článku III. bod 1. nie sú zdieľané s nijakými inými príjemcami a/alebo tretími osobami a sú výlučne určené na zlepšovanie funkčnosti našich webových stránok, rozširovanie a vylepšovanie ich funkcií a pridávanie obsahu, o ktorí naši užívatelia prejavili záujem.

2. Registrovaný užívateľ našich webových stránok 

Ak sa našich webových stránkach zaregistrujete bez toho, aby ste preukázateľným spôsobom prejavili záujem o ktorúkoľvek z našich služieb, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim obchodným partnerom, za účelom oslovenia s ponukou našich služieb, respektíve služieb našich obchodných partnerov.

3. Užívateľ našich služieb spočívajúcich vo vyhľadávaní vhodných pracovnoprávnych a/alebo obchodnoprávnych príležitostí

Za predpokladu, že s našou spoločnosťou a/alebo s našimi obchodnými partnermi uzatvoríte dohodu alebo zmluvu, predmetom ktorej bude vyhľadávanie pracovnoprávnych, obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych príležitostí na výkon pracovných činností alebo na poskytovanie služieb, prípadne iným nespochybniteľným úkonom potvrdíte z Vašej strany záujem o to, aby naša spoločnosť a/alebo jej obchodní partneri začali s vyhľadávaním vyššie uvedených príležitostí pre Vás, budú Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebnom rozsahu, spravidla však v rozsahu:

 • meno (bez priezviska),
 • stručná vlastná prezentácia a vlastná charakteristika,
 • jazykové znalosti,
 • informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • informácie o absolvovaných kurzoch a prípravách,
 • informácie o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach,
 • krátky posudok našej spoločnosti,
 • dátum, v ktorý ste pripravená/ý nastúpiť na výkon pracovných činností, respektíve začať s poskytovaním dohodnutých služieb,
 • vek,
 • dátum narodenia,
 • výška,
 • hmotnosť,
 • národnosť,
 • adresa trvalého pobytu,
 • osobný stav (slobodný/á, vydatá/ženatý, rozvedený/á, vdovec/vdova),
 • informácie o vodičských preukazoch,
 • fajčiarske návyky,
 • informácie o živnostenských oprávneniach,
 • informácie o pripravenosti na výkon pracovných činností / poskytovanie služieb z hľadiska zdravotného stavu,
 • informácie o schopnosti pripravovať jedlá / variť,
 • záľuby,

odoslané príjemcom, ktorí sa na základe Vami uvedených požiadaviek (napr. štát sídla záujemcu, bližšie špecifikovaný/é región/y, vyžadované jazykové znalosti, povaha vykonávaných pracovných činností, a pod.)  budú profilovať ako vhodní záujemcovia o Vaše pracovné činnosti alebo služby. V prípade záujmu z Vašej strany a zo strany nami oslovených záujemcov môžu byť predmetným záujemcom odoslané Vaše ďalšie osobné údaje uvedené v Článku III. bod 3. týchto Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

4. Užívateľ našich služieb spočívajúcich vo vyhľadávaní vhodného personálu na poskytovanie opatrovateľských služieb a služieb osobnej asistencie

Ak sa s našou spoločnosťou dohodnete na tom, že Vám my alebo naši obchodní partneri budeme vyhľadávať vhodných pracovníkov na výkon opatrovateľských činností, činností zdravotných sestier, asistentiek v domácnosti alebo au-pair asistentiek, za účelom vyhľadania a potvrdenia záujmu u tých najvhodnejších kandidátov im naša spoločnosť odošle v nevyhnutnom, najmenej však v nasledovnom rozsahu:

 • meno (dotknutej osoby ako objednávateľa služieb a/alebo ako prijímateľa služieb),
 • priezvisko (dotknutej osoby ako objednávateľa služieb a/alebo ako prijímateľa služieb),
 • adresa trvalého, prechodného pobytu alebo miesta, kde sa dotknutá osoba zdržiava (dotknutej osoby ako objednávateľa služieb a/alebo ako prijímateľa služieb) – ulica, poštové identifikačné číslo, mesto / obec, štát,
 • telefónne číslo (dotknutej osoby ako objednávateľa služieb a/alebo ako prijímateľa služieb) – pevná linka, mobilný telefón,
 • emailová adresa (dotknutej osoby ako objednávateľa služieb a/alebo ako prijímateľa služieb),
 • požiadavky dotknutej osoby na zabezpečovaný personál (pracovné skúsenosti, pohlavie, skúsenosti s vedením domácnosti, skúsenosti s vedením rozpočtu domácnosti, fajčiarske návyky, vek, vodičské oprávnenia, akékoľvek iné požiadavky),
 • požadovanú dobu poskytovania opatrovateľských služieb,
 • požadovaný dátum začatia prijímania opatrovateľských služieb,
 • informácia o tom, či je dotknutá osoba jedinou, ktorá má prijímať opatrovateľské služby,
 • dátum narodenia,
 • výška,
 • hmotnosť,
 • informácie o schopnosti dotknutej osoby pohybovať sa (chodiť samostatne, s pomôckami, na vozíčku, ležiaci pacient) a pohybových pomôckach,
 • informácie o sluchových a zrakových pomôckach dotknutej osoby,
 • informácie o schopnosti dotknutej osoby chodiť na toaletu (samostatne, s asistenciou, zavedenie katétra, inkontinencia, vykonávanie hygieny a pod.),
 • informácie o duševnom stave dotknutej osoby a jej správaní,
 • informácie o schopnosti dotknutej osoby orientovať sa v čase a priestore,
 • informácie o potrebách dotknutej osoby týkajúcich sa pravidelnej nočnej starostlivosti,
 • akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby,
 • informácie o ubytovaní zabezpečovanom pre pracovný personál poskytujúci dotknutej osobe opatrovateľské služby (dom/byt, v meste/na vidieku, rozloha, samostatná izba, sanitárne zariadenia, prístup k internetu, možnosti nakupovania v okolí a iné relevantné informácie týkajúce sa ubytovania).

V prípade, že predmetní kandidáti prejavia záujem o to, aby boli vyslaní za účelom realizácie poskytovania opatrovateľských služieb, služieb asistencie v domácnosti, služieb zdravotných sestier alebo služieb au-pair, môžu byť týmto kandidátom v rámci ich prípravy na výkon poskytovania služieb pre Vás poskytnuté aj Vaše ďalšie osobné údaje uvedené v Článku III. Bod 4. týchto Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

Článok VI.

Práva dotknutých osôb

 

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje spracovávame, máte vo vzťahu k našej spoločnosti, ako prevádzkovateľovi informačného systému, prostredníctvom ktorého sa spracovávajú, nasledovné oprávnenia:

1. Právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávame Vaše osobné údaje, právo na prístup k týmto údajom a právo na informácie o:

 • účele/och ich spracúvania,
 • kategóriách dotknutých osobných údajov,
 • kategóriách príjemcov, ktorým boli / budú Vaše osobné údaje poskytnuté,
 • kritériá na určenie, doby, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracovávané,
 • Vašom práve požadovať opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • zdroji, od ktorého sme získali Vaše osobné údaj,
 • o používaní automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania..

Dovolíme si doplniť, že odpovede na tieto otázky s výnimkou samotného potvrdenia, či spracovávame Vaše osobné údaje,  sa už nachádzajú v týchto Zásadách ochrany súkromia a spracovávania osobných údajov.

2. Právo žiadať nás o opravu Vašich nesprávnych osobných a o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

3. Právo žiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, v súlade ustanovením Článku 17. Nariadenia GDPR.

4. Právo žiadať nás o obmedzenie spracovania osobných údajov podľa Článku 8. Nariadenia GDPR.

Dovolíme si poukázať na to, že prípadné obmedzenie rozsahu spracovávania Vašich osobných údajov oproti rozsahu, o ktorý žiada naša spoločnosť, môže mať za následok nemožnosť alebo obmedzenú schopnosť našej spoločnosti poskytovať Vám služby, o ktoré máte záujem. 

5. Právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

Článok VII.

Znenie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov:

 

Dotknutá osoba týmto v zmysle Článku 4. bod 11. Článku 6., bod 1. písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), ako aj v zmysle § 5 písmeno a) a § 13 ods. 1. písmeno a) Zákona slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) a v zmysle § 4 ods. 3. písmeno d) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon č. 122/2013 Z. z.“) vyhlasuje, že udeľuje:

 • slobodne,
 • vážne,
 • určite,
 • zrozumiteľne,
 • oboznámiac sa so Zásadami ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov vyhotovených a vydaných Prevádzkovateľom
 • uvedomujúc si všetky právne následky svojho konania,

s ú h l a s 

– spoločnosti Personella UG, so sídlom Holländische Str. 24, 33607 Bielefeld, Nemecko

 spoločnosti Personella s.r.o., so sídlom: Rozkvet 2042/80, 017 01 Považská Bystrica

 

(ďalej aj ako “Prevádzkovatelia” a v jednotnom čísle “Prevádzkovateľ“),

s o    s p  r a  c o v á  v a n í m    j e j    o s o  b n ý c h    ú d a j o v    poskytnutých prostredníctvom:

 • dotazníkov, ktoré boli a za účelom ďalších aktualizácií môžu byť naďalej Dotknutej osobe odovzdávané pri jej návšteve pobočky Prevádzkovateľa, respektíve pri návšteve pobočiek jeho obchodných partnerov alebo odoslané elektronicky na emailovú adresu dotknutej osoby, prípadne poštou na jej poštovú adresu,
 • informácii, ktoré Dotknutá osoba uviedla alebo ďalej uvedie pri registrácii a ďalšom využívaní jej užívateľského účtu zriadeného na webových stránkach Prevádzkovateľa,
 • prostredníctvom zápisov/zápisníc vyhotovených na základe uskutočnených osobných pohovorov, ktoré s Dotknutou osobou vykonali alebo ďalej vykonajú poverení pracovníci Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov,
 • informácií, ktoré Dotknutá osoba poskytla alebo ďalej poskytne Prevádzkovateľovi a/alebo jeho obchodným partnerom telefonicky, respektíve prostredníctvom SMS správ,
 • informácií, ktoré Dotknutá poskytla alebo poskytne Prevádzkovateľovi a/alebo jeho obchodným partnerom elektronicky, a to najmä, ale nie výlučne emailom, prostredníctvom online chatu a iných nástrojov na elektronické konferenčné hovory a/alebo video-hovory (Skype a pod.) a obdobných foriem elektronickej komunikácie,
 • interakcií Dotknutej osoby s Prevádzkovateľom / s jeho obchodnými partnermi a jeho / ich zamestnancami cez nástroje sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Linked-In, Whatsapp, a pod.),
 • interakcií Dotknutej osoby s Prevádzkovateľom / s jeho obchodnými partnermi a jeho / ich zamestnancami na náborových podujatiach a akciách, ktoré sú organizované, spoluorganizované alebo na ktorých participuje Prevádzkovateľ, respektíve jeho obchodní a jeho / ich zamestnanci,
 • akýchkoľvek dokumentov, ktoré Dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi a/alebo jeho obchodným partnerom, a to najmä, ale nie výlučne životopisov, motivačných listov, žiadostí, prihlášok, osobných dokladov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a certifikátov a potvrdení preukazujúcich jej kvalifikáciu alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti,

v rozsahu podľa Článku III. bod 1., 2., 3. alebo 4. v závislosti od dohodnutého stupňa spolupráce medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľmi a za primeranými účelmi podľa Článku III. bod 1., 2., 3. alebo 4. prináležiacimi pre jednotlivé stupne spolupráce.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že popri jej výslovnom súhlase je, respektíve v závislosti od zvoleného rozsahu stupňa spolupráce s Prevádzkovateľom/mi, môže byť právnym dôvodom spracovávania jej osobných údajov aj to, že:

 1. Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy s Prevádzkovateľom a/alebo jeho obchodnými partnermi, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 2. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa;
 3. Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 4. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 5. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov na dobu, ktorá je určiteľná na základe kritérií uvedených v Článku IV. Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba ďalej súhlasí s tým, aby boli Prevádzkovatelia oprávnení postúpiť jej osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a v závislosti od dohodnutého stupňa spolupráce podľa Článku III. Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov aj  tretím osobám v rozsahu a za účelmi uvedenými v Článku V. Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

 

Súčasne Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania Prevádzkovateľom/mi budú jej osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Popri odvolaní jej súhlasu má dotknutá osoba aj všetky ostatné oprávnenia uvedené v Článku VI. Zásad ochrany súkromia a zásady spracúvania osobných údajov.

TOP