Novinky z Nemecka a iných štátov EÚ

krátke správy, články a oznamy k témam ako: páca, právo, život v zahraničí, dane, rodinné prídavky a iné zaujímavosti.

Zamestnanci agentúr pod kolektívnymi zmluvami v Nemecku pozor! Od 1. októbra 2019 sa zvyšuje hodinová minimálna mzda.

Skupina 1 (West – západ, pomocní pracovníci) sa hodinová mzda zvyšuje z 9,79€ na 9,96€,

Skupina 2 (West – západ, kvalifikovaní pracovníci) sa hodinová mzda zvyšuje z 10,45€ na 10,62€.

Skupina 1 (Ost -východ, pomocní pracovníci ) sa hodinová mzda zvyšuje z 9,49€ na 9,66€,

Skupina 2 (Ost- východ, kvalifikovaní pracovníci) sa hodinová mzda zvyšuje z 9,73€ na 9,90€.

Zvýšenie má dopad aj na príplatky za nočné zmeny a práce počas víkendov a sviatkov. Skontrolujte si v novembri výplaty.

Deutsche Rentenversicherung Bund (Nemecká dôchodková poisťovnňa) a Sociálna poisťovňa pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni vo Frankfurte nad Mohanom. Poradenské podujatie sa uskutoční v termínoch od 5. júna 2018 v čase od 10:00 do 17:00 a 6. júna od 09:00 do 16:00 v priestoroch Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung, Zeil 53; 60313 Frankfurt/Main.

Cieľom poradenských dní je poskytnúť poradenstvo poistencom a poberateľom dôchodkových dávok, ktorí pracujú, alebo pracovali v Nemecku, súčasne aj na Slovensku a vznikli im obdobia poistenia podľa právnych predpisov oboch uvedených krajín. Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia zúčastnených krajín budú pripravení zodpovedať otázky a pomôcť pri riešení dôchodkových záležitostí.

„Záujemcovia o účasť na Medzinárodných poradenských dňoch si môžu dohodnúť termín stretnutia na telefónnom čísle +49 (0) 30 865 68144, alebo e-mailom na adrese internationale-beratung@drv-bund.de,“ Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Bezplatné poradenstvo bude poskytnuté aj ostatným záujemcom.

Nemeckú verziu nájdete tu: Link nemecká verzia

Po dlhých rokovaniach sa EÚ dohodla na reforme smernice o vysielaní pracovníkov pracovať do iných členských štátov . Mala by lepšie chrániť pracovníkov vyslaných do iných krajín EÚ pred sociálnym a mzdovým dumpingom. Podľa princípu „rovnaká odmena za rovnakú prácu na tom istom mieste“ by cudzinci v EÚ nemali mať v budúcnosti len minimálnu mzdu, ale aj platy podľa kolektívnych zmlúv, príplatky a benefity .

Smernica o vysielaní pracovníkov stanovuje podmienky, za ktorých môžu spoločnosti z jednej krajiny EÚ vysielať pracovníkov do práce v inej krajine EÚ.

 

Rovnaká mzda pre Nemcov a cudzincov z EÚ

V budúcnosti budú vyslaní pracovníci dostávať od začiatku rovnaké mzdy ako ich domáci kolegovia – vrátane príplatkov, ako sú trináste mesačné platy alebo príplatky za nepriaznivé počasie. Aj cestovné náklady alebo náklady na ubytovanie sa nesmú odpočítať od ich mzdy. Základom mzdy by mala byť zákonná minimálna mzda a všeobecne dohodnuté kolektívne zmluvy.

Vylúčený je sektor dopravy – tj vodiči nákladných vozidiel. Stále existuje rozprava o osobitnom nariadení.

Okrem toho rozdiely v sociálnych príspevkoch

Sociálne príspevky však nie sú vyrovnané. To znamená, že vyslaní pracovníci sa môžu poistiť v domácom zdravotnom alebo dôchodkovom poistení. Príspevky sú však vo východnej Európe oveľa nižšie ako v západnej Európe. V dôsledku toho sú náklady na pracovnú silu pre vyslaných pracovníkov stále nižšie ako pri domácich pracovníkoch.

Nová horná hranica doby trvania vysielania

Existuje tiež nová hranica doby, po ktorú môže byť pracovník vyslaný do zahraničia. Vysielania budú v budúcnosti obmedzené na dvanásť mesiacov. Potom je možnosť predĺženia o ďalších šesť mesiacov. Inými slovami, najneskôr po 18 mesiacoch musia byť zamestnanci na rovnakej úrovni ako miestni pracovníci.

Zneužitie v takmer všetkých odvetviach

Členka predstavenstva DGB Annelie Buntenbach očakáva, že reforma prinesie konkrétne zlepšenia pre zamestnancov. Zneužívanie a mzdový dumping existujú takmer vo všetkých odvetviach. Okolnosti týkajúce sa práce na stavbách, čistiacich posádok a bitúnkov, v starostlivosti alebo v gastronómii sú obzvlášť závažné. Východoeurópski zamestnanci boli a sú „systematicky využívaní“, hovorí Buntenbach.

Európska komisia odhaduje, že vyslaní pracovníci zarábajú v priemere o 35 percent menej ako kmeňové pracovné sily.

Predbežná dohoda o reforme smernice o vysielaní pracovníkov sa teraz rokuje s Radou členských štátov a orgánmi Európskeho parlamentu. Malo by sa konečne rozhodnúť do polovice roka.

Informácie pre zmluvné zamestnankyne a zmluvných zamestnancov (alebo práca pod agentúrou). 

Pojmy zmluvný zamestnanec, prenechávateľ, vypožičiavateľ, poznámkový list:

Ste zmluvná zamestnankyňa alebo zmluvný zamestnanec, keď ste vaším zamestnávateľom (prenechávateľom alebo aj agentúrou) prenechaný tretej osobe (vypožičiavajúcemu) pre výkon práce. Keď nemáte nemecké štátne občianstvo, môžete od prenechávateľa žiadať, aby vám tento poznámkový list a potvrdenie o hlavných pracovných podmienkach (viď. A.) vydal vo vašom rodnom jazyku.

A. Pracovný pomer

Váš zamestnávateľ (prenechávateľ) musí mať pre prenechávanie zamestnancov povolenie od Spolkovej agentúry pre prácu. Vaša pracovná zmluva je neplatná, ak váš zamestnávateľ toto povolenie nemá a keď rovnako neplatia výnimky pre povoľovaciu povinnosť. V takomto prípade vznikne pracovný pomer medzi vami a vypožičiavateľom. Máte možnosť trvať na tomto pracovnom pomere. K tomu sa musíte v dobe jedného mesiaca písomne vyjadriť voči prenechávateľovi a vypožičiavateľovi, že trváte na pracovnom pomere s vypožičiavateľom (takzvané vyhlásenie o trvaní). Pri tom musíte dbať hlavne na nasledovné body:
Vaše písomné vyjadrenie musíte najskôr predložiť v jednej Agentúre pre prácu, tam preukážete svoju totožnosť a necháte si to potvrdiť na vašom vyjadrení. Následne musíte toto vyjadrenie do troch dní predložiť vášmu zamestnávateľovi alebo vypožičiavateľovi.

Keď prenechávateľ počas doby pracovného pomeru toto povolenie stratí, musí vás o tom ihneď informovať. Prenechávateľ vám musí oznámiť predpokladaný koniec vybavovacej doby. Doba pre vybavovanie trvá najviac 12 mesiacov. Pod pojmom vybavovacia doba je myslená doba, ktorá prenechávateľovi maximálne ostáva, kým zrealizuje všetky už uzatvorené zmluvy s vypožičiavateľom.

Váš zamestnávateľ vás smie prenechať len vtedy, ak medzi vami a vašim zamestnávateľom existuje pracovný pomer. Musí vás pred každým prenechaním poučiť o tom, že pracujete ako prenechaný zamestnanec alebo zamestnankyňa.

Potvrdenie o hlavných zmluvných podmienkach pracovného pomeru v prenechaní sa riadi podľa § 11 ods. 1 zákona o prenechávaní zamestnancov (AÜG) a podľa predpisov zákona o dokladovaní. Prenechávateľ je povinný hlavný obsah pracovného pomeru v prenechaní písomne dokladovať. Písomný doklad musí obsahovať najmenej tieto údaje:

• vaše meno a adresu, ako aj meno a adresu vypožičiavateľa,
• dátum začiatku pracovného pomeru,
• pri dočasných pracovných pomeroch, predpokladanú dĺžku pracovného pomeru,
• miesto výkonu práce, ak nebudete pracovať na jednom konkrétnom mieste, oznámenie o tom, že nasadenie bude možné na rôznych miestach,
• krátky popis vašej činnosti,
• popis o výške a dobe splatnosti odmeny vrátane príplatkov, prídavkov, prémii a výnimočných bonusov, ako aj ostatných súčastí odmeny za prácu,
• dohodnutú týždennú alebo mesačnú pracovnú dobu,
• počet dovolenkových dní,
• výpovedné lehoty pre ukončenie pracovného pomeru,
• všeobecné upozornenie na kolektívne zmluvy, podnikové a služobné dohody, ktoré pre pracovný pomer platia,
• úrad, ktorý povolenie na prenechávanie vydal, ako aj miesto a dátum udelenia povolenia podľa § 1 AÜG,
• druh a výšku odmeny počas doby, počas ktorej nie ste prenechaný.

Najneskôr jeden mesiac po začiatku pracovného pomeru musia byť hlavné zmluvné podmienky písomne podložené, podpísané vašim prenechávateľom a vám predané.

Dbajte na to, aby ste dostali písomné potvrdenie vždy pre začiatkom práce, aby ste boli právne ochránený, toto je mimoriadne dôležité pri dočasných pracovných zmluvách/pomeroch.

Môžete byť prenechaný jednému a tomu istému vypožičiavateľovi po dobu maximálne 18 mesiacov . Aby váš zamestnávateľ túto dobu neprekročil, musí vaše predošlé nasadenia u toho istého vypožičiavateľa, a to aj od iných prenechávateľov zohľadniť, ak medzi týmito nasadeniami nebola doba dlhšia ako 3 mesiace.

Od najdlhšej možnej doby prenechania v trvaní 18 mesiacov je v podniku nasadenia možné odlišné nariadenie prostredníctvom kolektívnej zmluvy pre branžu, v ktorej budete nasadený – v rozmedzí platnosti takej kolektívnej zmluvy – a prostredníctvom podnikovej alebo služobnej dohody.

Prekročením maximálnej doby prenechania je pracovný pomer s vaším zamestnávateľom neplatný a vzniká pracovný pomer medzi vami a vaším vypožičiavateľom.
Máte možnosť trvať na pracovnom pomere s vaším zamestnávateľom (prenechávateľom). Pre toto musíte predložiť v bode A.1 popísané vyhlásenie o trvaní.

Zmluva medzi vaším zamestnávateľom a vypožičiavateľom musí byť výslovne definovaná ako prenechanie (tzv. odhalenie). Dodatočne vás musí váš zamestnávateľ a vypožičiavateľ pred vaším nasadením v prenechávacej zmluve alebo v odvolaní sa na túto zmluvu vymenovať (tzv. konkretizovanie). Ak tieto povinnosti nebudú splnené, bude to mať dopad na váš pracovný pomer. Váš pracovný pomer s vaším zamestnávateľom je potom neplatný a vzniká pracovný pomer medzi vami a vaším vypožičiavateľom. Máte možnosť trvať na pracovnom pomere s vaším zamestnávateľom (prenechávateľom). Pre toto musíte predložiť v bode A.1 popísané vyhlásenie o trvaní.

Zmluva medzi vaším zamestnávateľom a vypožičiavateľom musí byť výslovne definovaná ako prenechanie (tzv. odhalenie). Dodatočne vás musí váš zamestnávateľ a vypožičiavateľ pred vaším nasadením v prenechávacej zmluve alebo v odvolaní sa na túto zmluvu vymenovať (tzv. konkretizovanie). Ak tieto povinnosti nebudú splnené, bude to mať dopad na váš pracovný pomer. Váš pracovný pomer s vaším zamestnávateľom je potom neplatný a vzniká pracovný pomer medzi vami a vaším vypožičiavateľom. Máte možnosť trvať na pracovnom pomere s vaším zamestnávateľom (prenechávateľom). Pre toto musíte predložiť v bode A.1 popísané vyhlásenie o trvaní.

Spravidla máte nárok na náhradu vaších nákladov (napríklad náklady na cestu a ubytovanie) pri externom nasadení. Napríklad vám musia byť nahradené cestovné náklady pre cestu medzi sídlom prenechávateľa a sídlom vypožičiavateľa .

Kolektívnou zmluvou alebo jednotlivou zmluvou sú však prípustné výnimky. Či a prípadne v akom rozsahu tieto náklady môžu byť nahradené aj daňovým úradom, je závislé od daňových nariadení, na ktoré treba prihliadnuť v jednotlivom prípade.

Podielnické práva zástupcov zamestnancov (podnikové rady, personálne rady) podľa zákona o organizácii pracovných vzťahov v podniku prípadne podľa spolkového zákona zastupovania personálu musia byť dodržiavané aj prenechávateľmi a ich zamestnancami.

Prenechávateľ vám nemôže zakázať, po ukončení vášho pracovného pomeru v prenechávaní, uzatvoriť pracovnú zmluvu s vypožičiavateľom. Ak máte takýto zákaz v pracovnej zmluve s vaším zamestnávateľom, ktorý je váš prenechávateľ, je tento zákaz neplatný.

Prenechávateľ je vám povinný platiť dohodnutú odmenu aj vtedy, keď vás nemôže nasadiť u vypožičiavateľa. Nie ste povinný pracovať u vypožičiavateľa, ak je jeho podnik v pracovnom štrajku. Pri takomto pracovnom štrajku je vás váš prenechávateľ povinný poučiť o tom, že máte právo výkon práce odmietnuť a nemusíte pracovať pre tohto vypožičiavateľa. Vypožičiavateľovi je zakázané nasadiť vás do svojho podniku, ktorý je postihnutý pracovným štrajkom. Výnimočne je vaše nasadenie v jeho podniku povolené, keď vypožičiavateľ zaručí, že nebudete nasadený ako štrajkokaz.

B. Zásady rovnoprávnosti

Po dobu, počas ktorej pre vypožičiavateľa pracujete, máte zásadne od prvého dňa vášho prenechania nárok na hlavné pracovné podmienky (ako je pracovná doba, dovolenka atď.) a na odmenu ako porovnateľná zamestnankyňa alebo porovnateľný zamestnanec v podniku vypožičiavateľa . Informácie o hlavných pracovných podmienkach a odmene za prácu, môžete vyžadovať od vášho prenechávateľa.

Od tejto zásady rovnoprávnosti je povolené upustiť len v nasledovnom prípade: Pre váš pracovný pomer v prenechaní platí kolektívna zmluva, ktorá riadi hlavné pracovné podmienky. Takáto pracovná zmluva by mala byť aplikovaná: po prvé, keď bola medzi odborárskym zväzom a zväzom zamestnávateľov uzatvorená kolektívna zmluva a vy ste člen tohto odborárskeho zväzu a váš zamestnávateľ členom zúčastneného zväzu zamestnávateľov. Po druhé môže byť v pracovnej zmluve medzi vami a vašim prenechávateľom dohodnutá aplikácia určitej kolektívnej zmluvy.

Prostredníctvom alebo na základe kolektívnej zmluvy dočasného zamestnávania sa vám smie zásadne len počas prvých 9 mesiacov prenechania vypožičiavateľovi vyplácať nižšia odmena za prácu. Váš zamestnávateľ musí vaše predošlé nasadenia u vypožičiavateľa aj pre iných prenechávateľov kompletne zarátať, keď medzi týmito nasadeniami nie sú viac ako 3 mesiace. Nižšia odmena za prácu ako nejakého porovnateľného zamestnanca alebo porovnateľnej zamestnankyne, vám môže byť vyplácaná dlhšie ako 9 mesiacov vtedy, keď je v platnej kolektívnej zmluve stanovená a riadená rovnaká odmena za prácu, keď túto sumu postupným zvyšovaním po 15. mesiaci vášho prenechania dosiahnete. Postupné zvyšovanie odmeny za prácu musí začať najneskôr po 6 týždňoch nasadenia.

Inak je to riadené, keď budete prenechaný vypožičiavateľovi, pre ktorého ste už raz pracovali a to počas posledných 6 mesiacov, pred tým, ako vás prenechávateľ vypožičiavateľovi prenechal. Toto platí aj pre vypožičiavateľa, ktorý tvorí s prenechávateľom koncern. V týchto prípadoch musí váš prenechávateľ zaistiť dodržiavanie zásad rovnoprávnosti.

C. Minimálna mzda a spodná hranica mzdy

Váš zamestnávateľ je povinný vyplácať vám minimálne zákonnú minimálnu mzdu vo výške 8,84 EURO brutto za každú hodinu. Toto platí aj počas doby, počas ktorej nie ste prenechaný.

Pokiaľ preberiete činnosť, s rozdielnou branžovou minimálnou mzdou alebo s rozdielnou minimálnou odmenou za prácu pre túto všeobecne platiacej kolektívnej zmluvy , máte počas vášho nasadania v tejto kolektívnej zmluve nárok na uvedenú minimálnu odmenu.

Spolkové ministerstvo pre prácu a sociálne záležitosti (BMAS) môže na podnet strán kolektívnej zmluvy stanoviť záväznú spodnú hranicu odmeny v oblasti prenechávania zamestnancov . Minimálne hodinové mzdy stanovené BMAS majú prednosť pred základnou minimálnou mzdou, to znamená, že váš zamestnávateľ vám musí vyplácať minimálnu hodinovú mzdu podľa platného právneho nariadenia.

Strany kolektívnej zmluvy pre prenechávanie zamestnancov predložili BMAS podnet na vyhlásenie tretieho nariadenia o spodnej hranici platu. Pri jej uvedení do platnosti je prenechávateľ povinný na základe tohto nariadenia vyplácať minimálne tieto uvedené brutto hodinové mzdy (minimálna hodinová odmena):

1. v spolkových krajinách Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
a) od doby uvedenia do platnosti nariadenia do 31.03.2018 – 8,91 Eur

b) od 01.04.2018 do 31.12.2018 – 9,27 Eur

c) od 01.01.2019 do 30.09.2019 – 9,49 Eur

d) od 01.10.2019 do 31.12.2019 – 9,66 Eur

2. v ostatných spolkových krajinách
a) od doby uvedenia do platnosti nariadenia do 31.03.2018 – 9,23 Eur

b) od 01.04.2018 od 31.03.2019 – 9,49 Eur

c) od 01.04.2019 do 30.09.2019 – 9,79 Eur

d) od 01.10.2019 do 31.12.2019 – 9,96 Eur

Musí vám byť vyplácaná minimálna mzda, platná pre miesto výkonu vašej práce. Keď ste vyslaný na externú prácu a minimálna mzda miesta vášho zamestnania je vyššia ako mzda na mieste, kde vašu prácu vykonávate, máte nárok na túto vyššiu minimálnu mzdu.

Máte nárok na to, že vám minimálna hodinová mzda bude vyplácaná najneskôr v 15. bankový pracovný deň mzda, platná pre miesto výkonu vašej práce. Keď ste vyslaný na externú prácu a minimálna mzda miesta vášho zamestnania je vyššia ako mzda na mieste, kde vašu prácu vykonávate, máte nárok na túto vyššiu minimálnu mzdu.

Máte nárok na to, že vám minimálna hodinová mzda bude vyplácaná najneskôr v 15. bankový pracovný deň. Na vašu žiadosť vám budú vyplatené hodiny z časového konta, ktoré prekračujú výšku 105 hodín nadčasov. Pri zamestnancoch na polovičný úväzok sa riadi výška nadčasov podielovo podľa pracovnej doby stanovenej v pracovnej zmluva.

D. Sociálne poistenie

Prenechávateľ ako váš zamestnávateľ je, ako každý iný zamestnávateľ, tiež povinný platiť vám odvody do sociálnej poisťovne. Ak si túto povinnosť nesplní, tak v jednotlivých prípadoch ručí za to vypožičiavateľ.

E. Ochrana pri práci a predchádzanie pracovným úrazom

Pre vašu činnosť u vypožičiavateľa platia verejnoprávne predpisy pre ochranu pri práci, ktoré musí dodržiavať aj podnik vypožičiavateľa. Pre dodržiavanie týchto predpisov sú zodpovední prenechávateľ a vypožičiavateľ. Vypožičiavateľ musí zabezpečiť aj všetky potrebné opatrenia, ktoré sú zákonne predpísané, aby sa zamedzilo pracovným úrazom. Vy ste povinný riadiť sa týmito predpismi.

Vypožičiavateľ vás musí hlavne pred začiatkom činnosti a pri zmenách na pracovisku, poučiť a informovať o nasledovnom:

Nebezpečenstve pre ohrozenie zdravia, ktorému ste počas práce vystavený, ako aj o opatreniach a zariadeniach, ktoré slúžia k ochrane, vrátane pracovnomedicínskej prevencie, o nevyhnutnosti špeciálnej kvalifikácie alebo pracovných zručností, ako aj o výnimočnom nebezpečenstve daného pracoviska a o stanovených opatreniach alebo o opatreniach, ktoré musia byť stanovené.

F. Vaša povinnosť sa včas prihlásiť ako hľadajúci prácu, pripadne nezamestnaný

Ak váš pracovný pomer s prenechávateľom končí, ste povinný najneskôr 3 mesiace dopredu nahlásiť sa osobne u vašej Agentúry pre prácu ako hľadajúci prácu. Ak sa o ukončení dozviete v kratšej dobe, ako sú tri mesiace pred ukončením, musíte sa nahlásiť ako hľadajúci prácu najneskôr do troch dní po tom, ako ste sa o ukončení dozvedeli.

Postačí, ak sa spojíte v rámci tejto uvedenej doby napríklad online (http://www.arbeitsagentur.de) alebo telefonicky s Agentúrou pre prácu a dohodnete si osobný termín pre nahlásenie sa ako hľadajúci prácu.

Svoju povinnosť nahlásiť sa ako hľadajúci prácu si splníte úplne až vtedy, keď sa osobne dostavíte na Agentúre pre prácu na dohodnutý termín.

Prosíme, dbajte na to, že môže nastať čas výluky v dĺžke jedného týždňa, keď sa nenahlásite načas. Nástup času výluky znamená, že aj keď máte nárok na podporu v nezamestnanosti I (ALGI), tento nárok je pozastavený a vy za túto dobu nedostanete žiadnu podporu v nezamestnanosti I (ALG I).

G. Oznamovacia povinnosť prenechávateľa o voľných pracovných miestach

Prenechávateľ je povinný informovať vás o voľných pracovných miestach, ktoré majú byť obsadené v jeho podniku. Takto môže učiniť aj prostredníctvom oznamu na nástenke vo voľne prístupných miestnostiach v podniku alebo vo firme vypožičiavateľa.

H. Prístup k spoločenským zariadeniam alebo spoločenským službám

K spoločenským zariadeniam alebo službám podniku, napríklad zariadenie pre zaobstaranie detí (škôlka), spoločenské jedálne a cestovné prostriedky, je vypožičiavateľ povinný umožniť vám prístup, a to za rovnakých podmienok, ako u porovnateľných zamestnancov alebo porovnateľných zamestnankýň vlastného podniku. Môžu ale existovať vecné dôvody, ktoré rôzne zaobchádzanie odôvodňujú. Jedným takýmto dôvodom môže byť skutočnosť, že vaše nasadenie u vypožičiavateľa je krátke a administratívne náklady na toto umožnenie prístupu k spoločenským zariadeniam by boli neprimerane vysoké.

I. Kto pomôže pri nezrovnalostiach a pri otázkach?

Pre rozhodnutie pri nezrovnalostiach z pomeru práce pri prenechávaní medzi vami a vašim prenechávateľom sú príslušné pracovné súdy. Bližšie informácie získate vo zväzoch pre zamestnancov a zamestnávateľov, u právnikov a právničiek, ako aj u príslušných agentúr pre pozorovanie prenechávateľov ako sú Düsseldorf, Kiel a Nürnberg.

Pri pochybnostiach, či má prenechávateľ potrebné povolenie od Agentúry pre prácu, sa môžete obrátiť na príslušný tím pre prenechávanie zamestnancov v agentúrach v mestách Düsseldorf, Kiel a Nürnberg.

Tieto tri tímy možno kontaktovať pod nasledovnými telefónnymi číslami:

• Agentur für Arbeit Düsseldorf, 40180 Düsseldorf (Tel.: +49 211 692 4500);
• Agentur für Arbeit Kiel, 24131 Kiel (Tel.: +49 431 709 1010);
• Agentur für Arbeit Nürnberg, 90300 Nürnberg (Tel.: +49 911 529 4343).

Tieto tímy pre prenechávanie zamestnancov sú rovnako príslušné pre držiteľov povolení viacerých spolkových krajín. Tím v Düsseldorfe je zodpovedný za spolkové krajiny Nordrhein-Westfalen a Hessen. Tím v Nürnberg je zodpovedný za Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz a Saarland. Tím Agentúry pre prácu Kiel za ostatné spolkové krajiny.

TOP